Porady

Czas na Integrę!!!

Centrale alarmowe SATEL serii INTEGRA dają użytkownikowi możliwości, o jakich jeszcze kilka lat temu nam się nie śniło. Mimo to część z instalatorów jeszcze nie stosuje rozwiązań opartych o centrale INTEGRA, zastępując je nadal centralami serii CA5, CA6 czy CA10. Zamierzamy to zmienić, pokazując jak prosta jest instalacja i programowanie systemu alarmowego opartego o te nowoczesne centrale.

1. Budowa centrali – płyta główna.

Rys. 1 Wygląd płyty centrali alarmowej INTEGRA 32

Rys. 1 Wygląd płyty centrali alarmowej INTEGRA 32

Na płycie centrali SATEL INTEGRA możemy na pierwszy rzut oka rozróżnić moduły: zasilacza i układu ładowania akumulatora, dialera telefonicznego, sterowania wysokoprądowego, sterowania niskoprądowego, itd. Podobnie jak centrale serii CA, INTEGRA posiada śrubową listwę łączeniową, na której znajdują się: wejście zasilania AC, wyjścia wysokoprądowe OUT1, OUT2, wyjścia szyny ekspanderów DT, CK i szyny manipulatorów DTM, CKM oraz wejścia linii dozorowych Z1…Z8 (Z4, Z16 itp. w zależności od modelu centrali INTEGRA).

Po prawej stronie płyty od góry mamy widoczne zaciski dialera: TIP, RING - do podłączenia miejskiej linii telefonicznej oraz T-1, R-1 do podłączenia telefonów wewnętrznych. Ostatnim przyłączem na listwie jest zacisk uziemienia, który podłączamy do obudowy centrali. Poniżej listwy śrubowej znajduje się gniazdo syntezera mowy SM-2 lub ekspandera INT-VG.

Na dole po prawej stronie widoczne są zaciski wyjść niskoprądowych OUT3…OUT8 – możemy za pomocą tych wyjść sterować przekaźnikami lub innymi urządzeniami o poborze prądu nie większym niż 50mA na wyjście. Istotna uwaga: wyjścia niskoprądowe to wyjścia typu otwarty kolektor OC. W momencie uaktywnienia wyjście zwierane jest do masy. Zatem podłączenie przekaźnika do tego typu wyjścia będzie odbywać się w następujący sposób:

Rys. 2 Sposób podłączenia przekaźnika pod wyjście niskoprądowe

Rys. 2 Sposób podłączenia przekaźnika pod wyjście niskoprądowe

Dokładny opis wyprowadzeń i ich przeznaczenie znajduje się w instrukcji instalatora centrali alarmowej INTEGRA 32.

Na płycie centrali znajdują się także zworki. Ich przeznaczenie zostało opisane poniżej:

 • zwora BATTERY CHARGE (normalnie zwarta): przeznaczona do regulacji prądu ładowania akumulatora zasilania awaryjnego. Zalecamy, aby prąd ładowania był zbliżony do 1/20 pojemności akumulatora (prąd dwudziestogodzinny). Dla akumulatora 7Ah wynosi on około 400mA, a dla akumulatora 18Ah – około 800mA.
 • zwora RESET (normalnie otwarta): Zwarcie kołków RESET umożliwia uruchomienie programu STARTER oraz wejście w tryb serwisowy „z kołków”. Procedura wykorzystania zwory opisana jest dokładnie w „instrukcji instalatora” i w podręczniku „programowanie”.

 

2. Umieszczenie urządzeń w obudowie, podłączenie podstawowych elementów.

Rys. 3 Rozmieszczenie centrali INTEGRA 32 i ekspandera CA-64 E w obudowie AWO205

Rys. 3 Rozmieszczenie centrali INTEGRA 32 i ekspandera CA-64 E w obudowie AWO205

Centralę INTEGRA 32 montujemy najczęściej w obudowie AWO205. Oprócz płyty centrali zmieszczą się tam również dwa ekspandery CA-64 E i akumulator 7Ah lub 17Ah. Urządzenia montujemy za pomocą dostarczanych przez producenta plastikowych kołków. W obudowie wykonujemy wszystkie połączenia elektryczne. Zasilanie centrali (AC, AC) podłączamy do zacisków transformatora o napięciu 18V.

Obudowę centrali należy podłączyć pod przewód ochronny! Zabezpiecza to nie tylko przed porażeniem prądem, ale także przed skutkami przepięć (przy prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej).

Jeśli w obudowie zainstalowany będzie przynajmniej jeden ekspander CA-64 E, możemy jego wejście TMP wykorzystać do podłączenia wyłącznika sabotażowego obudowy. W przeciwnym wypadku obwód sabotażowy należy podłączyć pod jedno z wejść centrali (zazwyczaj ostatnie) i zaprogramować je jako linia sabotażowa (24H głośna).

Warto zwrócić uwagę na porządek w obudowie centrali :-) Pozwoli to w przypadku ewentualnego serwisu szybko wykryć usterkę i znaleźć odpowiedni przewód.

 

3. Obliczenia poboru prądu przez system i dobór odpowiedniego akumulatora.

Niezmiernie ważne w przypadku projektowania systemu alarmowego jest zbilansowanie zapotrzebowania urządzeń na moc. Tylko dzięki prawidłowemu dobraniu akumulatora i ewentualnych zasilaczy buforowych jesteśmy w stanie zapewnić prawidłową pracę systemu alarmowego przy awariach zasilania 230V.

Według zaleceń zawartych w normie EN 50131-1 w przypadku awarii zasilania sieciowego system alarmowy powinien pracować przez 12 godzin (Grade 1 i 2) lub 60 godzin (Grade 3 i 4) na zasilaniu awaryjnym. Jeśli system jest podłączony do dedykowanego centrum monitorowania, czas ten może być zmiejszony o połowę. W tym czasie  system może powiadomić obsługę zdalnie o problemie z zasilaniem.

Przy obliczaniu niezbędnej pojemności akumulatora bierze się pod uwagę dysponowany prąd na 12 godzin pracy z akumulatora. Jest to przypadek systemu alarmowego w stopniu Grade 1 lub 2, stąd czas 12h. Jeśli system pracuje w stopniu 3 lub 4 (np. centrale Integra 64 Plus, Integra 128 Plus oraz Integra 256 Plus), czas ten należy odpowiednio zwiększyć. Oblicza się go odpowiednio:

I12h = pojemność akumulatora/12h

Dla akumulatora 7Ah dysponowany prąd na 12 godzin wynosi:

I12h=7Ah/12h = 0,583A (583mA)

Dla akumulatora 18Ah dysponowany prąd na 12 godzin wynosi:

I12h=18Ah/12h = 1,5A (1500mA)

Aby zapewnić prawidłową pracę systemu, dysponowany prąd na 12 godzin pracy musi być większy od sumarycznego prądu pobieranego przez system.

Obliczmy zatem, jaki akumulator musimy zastosować w systemie alarmowym opartym o następujące urządzenia:

L.p.NazwaŚredni pobór
prądu
Ilość urządzeń
w systemie
Sumaryczny
pobór prądu
1 Płyta INTEGRA 32 121mA 1 121mA
2 Ekspander CA-64 E 18mA 1 18mA
3 Czujka GRAPHITE 11mA 12 132mA
4 Manipulator INT-KLCD-GR 17mA 1 17mA
5 Manipulator INT-KLCDS-GR 33mA 1 33mA
6 Wykorzystane wejścia w systemie 5mA 15 75mA
SUMARYCZNY POBÓR PRĄDU: 396mA

Obliczony sumaryczny pobór prądu jest mniejszy od dysponowanego prądu dla akumulatora 7Ah, zatem taki akumulator jest już odpowiedni do zasilania rezerwowego tego systemu.

W tym systemie można również zastosować akumulator 18Ah, którego dysponowany prąd na 12 godzin wynosi 1500mA i jest znacznie większy od sumarycznego poboru prądu przez system. Taki akumulator bez problemu zasili system alarmowy przez dużo ponad 12 godzin. Należy cały czas przy tym pamiętać, że wymagana ilość godzin pracy systemu jest zależna od stopnia jego pracy i tego, czy system będzie podłączony do stacji monitorowania. Powyższe obliczenia są przykładowe dla centrali Integra 32 (Grade 2).

Przy projektowaniu systemu alarmowego należy wziąć także pod uwagę wydajność prądową zasilacza centrali alarmowej. Np. dla centrali INTEGRA 32 wydajność zasilacza wynosi 1,2A. Sumaryczny pobór prądu wszystkich urządzeń centrali nie może przekraczać wydajności zasilacza. Jeśli jest większy – należy stosować dodatkowe zasilacze buforowe np. AWZ100, AWZ200 czy AWZ300 lub ekspandery z własnymi zasilaczami – np. CA-64EPS, CA-64PP, itp..

4. Start centrali.

Po sprawdzeniu poprawności połączeń wszystkich urządzeń systemu alarmowego należy podłączyć do centrali zaciski akumulatora (czerwony do plusa, czarny do minusa), a następnie zasilanie sieciowe 230V. Po tym następuje start pracy centrali.

 1. Jako pierwszy uruchamia się program STARTER, który sprawdza zawartość pamięci programu centrali. W trakcie jego działania miga dioda DIALER, a na wyświetlaczach manipulatorów LCD pojawia się odpowiedni komunikat. Gdy zawartość pamięci FLASH z programem centrali jest poprawna, STARTER uruchamia program centrali.
 2. Program centrali zaczyna swoje działanie od sprawdzenia zawartości pamięci ustawień. Jeśli w pamięci ustawień wykryte zostaną różnice w stosunku do ustawień zaprogramowanych przez serwis, ustawienia zostaną odtworzone z pamięci FLASH. Po sprawdzeniu ustawień zaczyna działać centrala.

Dokładnie start centrali opisany jest w „instrukcji instalatora”.

5. Hasła fabryczne:

Centrala INTEGRA w procesie produkcji ma nadane hasła fabryczne. Są to odpowiednio:

 • hasło administratora, czyli użytkownika o najwyższych uprawnieniach w partycji. Administrator ma dostęp do wszystkich stref swojej partycji, a także decyduje o dostępie do systemu hasła serwisowego. Fabryczne hasło administratora to: 1111.
 • hasło serwisowe, czyli hasło użytkownika o szczególnych uprawnieniach: sterującego wszystkimi strefami, mogącego otwierać wszystkie drzwi kontrolowane przez centralę, mającego dostęp do większości funkcji centrali, mogącego wprowadzać i kasować administratorów partycji. Fabryczne hasło serwisowe to: 12345.

Po zainstalowaniu systemu alarmowego, wprowadzeniu niezbędnych ustawień należy bezwzględnie zmienić hasła użytkowników i serwisowe!

6. Programowanie centrali za pomocą DLOAD X.

Do programowania parametrów centrali INTEGRA wykorzystywany jest program DLOADX. Po zainstalowaniu i uruchomieniu, program pyta nas o hasło. Fabryczne hasło producenta to: 1234. Należy je zmienić na własne, tak, aby osoby postronne nie miały dostępu do ustawień systemów alarmowych.

Za pomocą programu DLOADX programujemy wszystkie parametry centrali: parametry wejść, wyjść, ich funkcje, funkcje logiczne, partycje, strefy itp. Instalatorom zaczynającym pracę z systemami INTEGRA polecamy korzystanie z pomocy (klawisz F1) programu DLOADX – to skarbnica wiedzy o systemie i jego parametrach.

 

7. Możliwości rozbudowy.

Firma SATEL produkując centrale INTEGRA położyła duży nacisk na możliwość rozbudowy systemu alarmowego o nowe moduły funkcjonalne. Dzięki temu systemy INTEGRA stały się najbardziej skalowalnymi i uniwersalnymi systemami alarmowymi i systemami automatyki budynku. W zasadzie już dzisiaj mówiąc INTEGRA nie powinniśmy używać słowa system alarmowy – INTEGRA to coś więcej. Systemy INTEGRA to połączenie alarmu, automatyki budynku, zdalnego sterowania, kontroli dostępu i… zapewnie o wiele więcej, bowiem inżynierowie w firmie SATEL mają dużo ciekawych pomysłów :-).

Poniżej podajemy przykład funkcji, jakie może pełnić system INTEGRA w domu jednorodzinnym:

 • system alarmowy przewodowy w oparciu o centralę INTEGRA 128,
 • system alarmowy bezprzewodowy bazujący na kontrolerze ACU-100 podłączonym do centrali INTEGRA,
 • system wykrywania zagrożeń (zalanie, czad, pożar, gazy usypiające) wykorzystujący przewodowe i bezprzewodowe czujniki SATEL i tę samą centralę INTEGRA !
 • system powiadamiania o alarmie i zagrożeniach oraz sterowania urządzeniami domowymi (oświetlenie, ogrzewanie, itp.) oparty o moduł ETHM-2 podłączony do centrali INTEGRA,
 • system inteligentnego domu sterujący urządzeniami elektrycznymi dzięki wykorzystaniu rozszerzeń INT-ORS oraz bezprzewodowych gniazd ASW-100.

To wszystko i o wiele więcej można zrealizować za pomocą jednej centrali SATEL INTEGRA i odpowiednich modułów rozszerzeń! Można śmiało powiedzieć, że granicą rozbudowy systemu jest… wyobraźnia inwestora i projektanta instalacji.

Produkty współpracujące