Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Strona internetowa dostępna pod adresem www.e-alarmy.pl, zwana dalej Stroną, należy do E-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Zabagniu, adres 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001074727, akta spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP: 6372224035, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł.

Poniżej informujemy, na jakich zasadach Strona wykorzystuje pliki cookies i jak można nimi zarządzać, jakie inne dane są gromadzone przez Stronę i na jakich zasadach są wykorzystywane, a także na jakich zasadach można korzystać ze Strony. Ponadto przekazujemy informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla tych odwiedzających Stronę, którzy za pośrednictwem Strony zarejestrowali się w Sklepie Montersi.pl, korzystają z innych naszych usług, w tym z "Newsletter Montersi.pl" zgodnie z odrębnym regulaminem lub też skierowali pytania poprzez formularze kontaktowe i konfiguratory zamówień zamieszczone na Stronie.

Przeglądarki

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Strony, należy dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 23.0, Chrome 28.0 lub odpowiednio wyższymi aktualizacjami takiego oprogramowania lub oprogramowaniem o podobnych parametrach.

Pliki Cookies

Korzystanie ze Strony może być uzależnione od akceptacji tzw. plików cookies będących plikami tekstowymi, który są zapisywane na dysku urządzenia, na którym wyświetlono Stronę za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies gromadzone są informacje o historii przeglądania Strony, w tym nazwa Strony, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie do 1) utrzymania sesji po zalogowaniu, 2) dostosowania zawartości Strony do oczekiwań odwiedzającego oraz optymalizacji zasad korzystania ze Strony, w tym poprzez umożliwienie identyfikacji urządzenia, z którego korzysta odwiedzający i odpowiedniego dostosowania Strony do wymogów i ustawień tego urządzenia; 3) tworzenia statystyk, które umożliwiają analizę zasad korzystania przez odwiedzającego ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej funkcjonalności.

Strona wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: pliki „stałe” oraz pliki „sesyjne”. Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego ze swojego urządzenia końcowego. Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym odwiedzającego do czasu wylogowania ze Strony, opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Przekierowanie na inne strony

Na Stronie znajdują się linki umożliwiające przekierowanie użytkownika Strony na strony internetowe innych podmiotów, w tym producentów oferowanych Produktów, które mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. W takim przypadku należy zapoznać się z warunkami korzystania z takich stron, bowiem niniejsza Polityka prywatności ich nie obejmuje, a administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich.

Logi systemowe

Logi systemowe zawierają adres IP z jakiego odwiedzający wszedł na Stronę oraz czas połączenia. Strona wykorzystuje logi systemowe jedynie w celach statystycznych i nie służą one identyfikacji poszczególnych odwiedzających i nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi. Analiza logów systemowych umożliwia dopasowanie zawartości Strony do oczekiwań odwiedzających.

Inne narzędzia

Strona wykorzystuje narzędzie analityczne Google Analytics i gromadzi informacje dotyczące rodzaju wykorzystywanej przez odwiedzających Stronę przeglądarki, typu stosowanego systemu operacyjnego, nazwy domeny, lokalizacji celem wykorzystania do generowania statystyk odwiedzin Strony i usprawnienia administracji Strony. Strona, w oparciu o pliki cookies, kieruje reklamy do odwiedzających Stronę, podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google, na stronach www. emitujących reklamy, w ramach sieci reklamowych, które umożliwiają dopasowanie reklam do użytkownika. Google Analytics wykorzystuje głównie własne pliki cookie do raportowania interakcji użytkowników na Stronie. Więcej informacji o tym, jak Google używa plików cookie dotyczących reklam można uzyskać na stronie https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Zasady na jakich usługa Google Analytics zbiera i wykorzystuje dane podczas korzystania ze Strony dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl Strona korzysta z funkcji anonimizacji adresu IP. Jest to funkcja polegająca na skróceniu adresu IP, aby wykluczyć powiązania go z osobą Użytkownika.

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania narzędzi Google Analytics może Pan/Pani zablokować pobierania danych przez pliki cookies Google Analytics, o czy była mowa we wcześniejszym fragmencie niniejszej Polityki Prywatności (w części dotyczącej zarządzania plikami cookies). W związku z korzystaniem przez Stronę z usług Google Analytics dane użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy - do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie zlokalizowane są serwery spółki Google LLC. Spółka Google LLC zadeklarowała i potwierdziła zgodność działalności z decyzję wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w ramach tzw. Data Privacy Framework ("DPF"). Lista podmiotów, certyfikowanych w ramach DPF znajduje się pod adresem https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search.

Modyfikacje obsługi cookies

Co do zasady, odwiedzający Stronę może samodzielnie zmienić w swoim urządzeniu końcowym ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie zasad korzystania z plików cookies, w tym może zablokować automatyczną akceptację obsługi plików cookies, może żądać każdorazowo informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu, jak też może wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym. Ograniczenia w zakresie obsługi plików cookies stosowanych przez Stronę może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

Dane osobowe

E-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Zabagniu, adres 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001074727, akta spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP: 6372224035, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł, jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) przetwarza dane przekazane przez klientów korzystających ze Sklepu za pośrednictwem właściwych formularzy, na zasadach określonych w "Regulaminie Sklepu Internetowego Montersi.pl" lub przekazane za pośrednictwem formularzy kontaktowych i konfiguracji zamówienia, zamieszczonych na Stronie.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania i realizacji zamówień, obsługi Konta Klienta, udzielania informacji o produktach w zakresie niezbędnym do wykonania umowy - art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia; badania poziomu satysfakcji klientów, ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia klientów ze świadczonych usług, będącego realizacją uzasadnionego interesu Usługodawcy - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia; oferowania usług w ramach marketingu bezpośredniego usług Administratora będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia; a także przekazywania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego usług na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane - art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia.

Dane osobowe mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Administratora, którzy uczestniczą w obsłudze wykonywania usług przez Administratora, takich jak firmy kurierskie będące doręczycielami Produktów, producenci Produktów w zakresie niezbędnym do obsługi roszczeń gwarancyjnych, podmioty świadczące usługi księgowe, administratorzy i serwisanci systemów lub programów marketingowych, telekomunikacyjnych i informatycznych, z których korzysta Administrator, a także administratorzy i serwisanci serwerów hostingowych, na których są przechowywane dane. Administrator przekazuje przetwarzane dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych będących siedzibą zaufanego partnera Administratora jakim jest Klaviyo, Inc. 225 Franklin St.Boston, Massachusetts 02110 świadczącego dla Administratora usługi obsługi komunikacyjnej i marketingowej, w oparciu o odpowiednie instrumenty prawne obejmujące standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską a dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich. Spółka Klaviyo, Inc. zadeklarowała i potwierdziła zgodność działalności z decyzję wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w ramach tzw. Data Privacy Framework ("DPF"). Lista podmiotów, certyfikowanych w ramach DPF znajduje się pod adresem https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane obejmuje okres niezbędny do odpowiedzi na zapytanie, sporządzenie i wysłanie oferty w odpowiedzi na zapytanie, okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów sprzedaży, okres wykonania zobowiązań przewidzianych prawem, takich jak rękojmia lub obsługa gwarancji udzielonych przez producentów Produktów oraz okres wyznaczony przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i prawa o rachunkowości. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są udostępniane dobrowolnie a w niektórych przypadkach ich podanie warunkuje wykonanie czynności przez Administratora.

Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa a także deklaruje zapewnienie poziomu bezpieczeństwa wyznaczonego rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 Nr 100, poz.1024), właściwych dla „systemu wysokiego” i będzie wypełniać zobowiązania wynikające z obowiązku zastosowania środków bezpieczeństwa na poziomie „WYSOKI”, zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia.

Odpowiedzialność

E-SYSTEM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w czasie przeglądania Strony wynikające z działania osób trzecich, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Strony z przyczyn niezależnych od niego, w tym z przyczyn leżących po stronie osób trzecich bądź też będących następstwem siły wyższej.

Prawa autorskie

Prawa wyłączne do treści i elementów multimedialnych udostępnianych na Stronie, w szczególności teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, pliki audio lub wideo, fotografie, oprogramowanie, prawa w zakresie baz danych a także znak towarowy M Montersi, wchodzące w jego skład elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej i przysługują E-SYSTEM Sp. z o.o. lub podmiotom, z którymi zawarł on stosowne umowy. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw własności intelektualnej przysługujących właścicielowi Strony lub osobom trzecim.

Zmiany Polityki Prywatności

Zasady określone w niniejszej Polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane przez właściciela Strony, zwłaszcza w przypadku zmian organizacyjnych, potrzeb wynikających ze zmian technologicznych lub zmian przepisów prawa.

Kontakt w sprawie Polityki Prywatności

Wszelkie uwagi dotyczące Polityki Prywatności należy przesyłać na adres sklep@montersi.pl.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności

od 30.12.2023 r.