Porady

Podłączenie i konfiguracja modułu GSM LT-1 z centralą alarmową Satel

Współczesne systemy alarmowe posiadają szereg możliwości. Oferują nam one kompleksowe rozwiązania z zakresu sterowania, kontroli pomieszczeń oraz powiadomienia użytkownika o ewentualnym alarmie. Artykuł ten porusza pewną istotną i praktyczną kwestię która dotyczy podłączenia i konfiguracji modułu powiadomienia GSM LT-1 produkcji Satel z centralą alarmową CA-10. Funkcja modułu GSM będzie polegała na wysyłaniu wiadomości SMS na numery zaprogramowane w centrali alarmowej w przypadku wykrycia włamania lub napadu. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie ponieważ pozwala ono śledzić status systemu alarmowego za pośrednictwem telefonu komórkowego, w przypadku, gdy użytkownik przebywa poza terenem chronionego obiektu. Należy również zaznaczyć, że konfiguracja LT-1 będzie analogiczna przy współpracy z centralami INTEGRA oraz VERSA.

Przed przystąpieniem do podłączenia i konfiguracji urządzeń należy zaopatrzyć się w odpowiednie moduły, kable połączeniowe oraz oprogramowanie do konfiguracji:

Podłączenie modułu GSM do centrali alarmowej

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać to sporządzenie pełnego okablowania łączącego moduł powiadomienia GSM z centralą alarmową. Zaleca się użycie przewodu YTDY 6*0,5 lub YTDY 4*0,5. Odradzamy łączenia urządzeń systemów alarmowych Satel tzw. skrętką, ponieważ właściwości tego przewodu mogą powodować nieprawidłową pracę systemu alarmowego. Schemat połączeń elektrycznych przedstawiono na rysunku poniżej:

Rys. 1 Schemat połączeń elektrycznych

Rys. 1 Schemat połączeń elektrycznych

Aby system działał prawidłowo, należy wyposażyć go w manipulator i podłączyć do odpowiednich złącz na płycie centrali CA-10.

 • +KPD == KPD
 • COM == COM
 • DATA == DTA
 • CLK1 == CLK

Płytę centrali należy zasilić transformatorem przetwarzającym napięcie przemienne na wartość około 18 V AC. Akumulator podłączamy do przewodów wyprowadzonych z płyty głównej z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji. Po wykonaniu kompletnych połączeń elektrycznych przystępujemy do oprogramowania centrali oraz modułu powiadomienia LT1.

Programowanie centrali alarmowej CA-10 oraz modułu GSM LT-1

Programowanie rozpoczynamy od wstępnych ustawień centrali alarmowej. W tym celu za pomocą programu DLOAD10 łączymy się z centralą za pośrednictwem specjalnego przewodu.

Rys. 2 Przykładowe ustawienia

Rys. 2 Przykładowe ustawienia

 • Klikamy odpowiednio na: Komunikacja -> Konfiguracja -> Port RS-232 i wybieramy numer portu do którego został podłączony kabel połączeniowy z centralą.
 • Kolejną czynnością jest odczyt danych z centrali: Komunikacja -> Odczyt. Należy pamiętać o wcześniejszym wejściu w tryb serwisowy za pomocą manipulatora. Wpisujemy hasło serwisowe i potwierdzamy znakiem „#”. Następnie uruchamiamy w trybie serwisowym opcję Downloadingu RS-232 wpisując w manipulatorze kombinację: „112 #”. Po udanym podłączeniu komputer importuje wszystkie ustawienia z centrali alarmowej i wyświetla je w poszczególnych zakładkach programu DLOAD10.
 • Przechodzimy do zakładki "Opcje" i w sekcji "Opcje dialera" zaznaczamy „Powiadomienie słowne”
 • Zasilanie modułu GSM uzyskujemy dzięki odpowiedniej konfiguracji jednego z wyjść wysokoprądowych centrali. W naszym przypadku jest to wyjście OUT 3. Wyjście to można również wykorzystać do zasilania innych elementów systemu np. czujek ruchu. Przechodzimy na zakładkę Wyjścia i wyjście oznaczone jako OUT 3 ustawiamy w tryb „Zasilanie” – numer 27 ( Rys.3. pkt.2.)
Rys. 3 Przykładowe ustawienia

Rys. 3 Przykładowe ustawienia

Kolejnym etapem konfiguracji jest przejście w tryb programowania modułu GSM LT-1. W tym celu podłączamy moduł do komputera specjalnym przewodem DB9F/RJ-KPL (z przejściówką na złącze PIN5) oraz zmieniamy numer portu do którego został podłączony kolejny przewód. Zmian dokonujemy identycznie jak w pierwszym przypadku, czyli klikamy na : Komunikacja -> Konfiguracja -> Port RS-232 i wybieramy odpowiedni port. W programie Dload10 wchodzimy w następujące funkcje: Plik -> Nowy -> Moduł GSM i wpisujemy odpowiednie ustawienia do modułu.

 

UWAGA!!!

Proces programowania modułu GSM powinien się odbywać bez karty SIM oraz z podłączoną anteną. W innym przypadku moduł może nie działać prawidłowo lub nawet zostać uszkodzony.

Rys. 4 Konfiguracja modułu LT-1S

Rys. 4 Konfiguracja modułu LT-1S

Rys.4. przedstawia okienko konfiguracji modułu LT-1. W punkcie 3 należy wpisać numer PIN karty SIM która zostanie później zainstalowana w module GSM. Punkt 4 jest bardzo ważnym parametrem i zależy on od sieci telefonii komórkowej w której pracuje dana karta SIM. Składnia tego numeru jest ściśle sprecyzowana i powinna zawierać znak „+”, numer kierunkowy kraju „48” oraz numer centrum SMS, czyli odpowiednio:

 • T-Mobile: +48602951111
 • Plus: +48601000310
 • Orange: +48501200777
 • Play: +48790998250

W punkcie 5 należy wpisać numer stacji Pager i ma on postać np. „1111” . Rysunek poniżej przedstawia przykładową konfigurację:

Rys. 5 Zakładka - powiadomienie

Rys. 5 Zakładka - powiadomienie

Ostatnim etapem konfiguracji systemu jest ponowne połączenie się z centralą alarmową CA-10 za pośrednictwem dedykowanego przewodu i wprowadzenie końcowych ustawień do centrali. Ustawiamy numer portu COM w centrali alarmowej i odczytujemy dane z centrali. Przechodzimy do zakładki Powiadomienie ( Rys.5.) i wpisujemy numery telefonów na które moduł GSM będzie wysyłał wiadomości tekstowe w przypadku wykrycia alarmu przez system. Numery należy poprzedzić numerem stacji pager (wprowadzonym przy konfiguracji modułu LT-1) i kierunkowym do Polski, np.: 606123456 wpiszemy jako: 111148606123456. W polu komunikat wybieramy opcję pager kom.1. oraz zaznaczamy odpowiednio strefy, przy których powiadomienie będzie uaktywnione (pkt.6.). Pole oznaczone numerem 7 służy do wprowadzenia treści wiadomości tekstowej. Klikając na przycisk Pager wybieramy typ pagera na Użytkownika (pkt.8.) i wpisujemy parametry identyfikacji (pkt. 9.) czyli: 1C 22 0A 0E 70 8A . Nie wpisanie parametru identyfikacji będzie przyczyną nieprawidłowego działania modułu. Wprowadzone zmiany należy zapisać do centrali.

Po zaprogramowaniu system jest gotowy do pracy.

Dariusz Bembenek

Produkty współpracujące